Skip to content

Green color

    Increase font size  Decrease font size  Default font size  Skip to content default color pink color green color red color
Esileht Konsultatsioonid Terviklik kvaliteedijuhtimine
Terviklik kvaliteedijuhtimine PDF Prindi Saada link

TQM on kõigi töötajate koostööl põhinev organisatsiooni juhtimise meetod, mille aluseks on kvaliteet ja mille eesmärgiks on läbi klientide soovide rahuldamise saavutada pikaajalist äriedu ja kasu organisatsiooni töötajatele ja ühiskonnale. TQM on organisatsiooni täiuslikkuse mudelit. See on töötamise viis, mille tulemuseks on huvi¬poolte (kliendid, töötajad, partnerid, ühiskond ja omanikud) tasakaalustatud rahulolu, suurendades organisatsiooni pikaajalise edu tõenäosust.

Kvaliteedil põhineva organisatsiooni tuumväärtused:

 • Otsuste  vastu võtmine peab põhinema faktidel
 • Parendamine nõuab pikaajalist planeerimist
 • Töötajad on motiveeritud, kui süsteem neid toetab
 • Kvaliteedi parendamine on pidev ja lõpmatu
 • Organisatsiooni peamisteks ülesanneteks on saavutada resultaate
 • Organisatsiooni edu tagamiseks on esmatähtis koostöö
 • Kõik töötajad tuleb kaasata otsuste tegemisse
 • Kliendid on juhid ja finantstulemusi tuleb jälgida

SIHTGRUPP: Programm on mõeldud ettevõtetele, kes soovivad alustada või on juba alustanud Tervikliku Kvaliteedijuhtimise rakendamist ja on "komistanud" raskustele või on huvitatud selle kvaliteedisüsteemi rakendamisest.

Programmi mõtlemisraamistik lähtub sellest, et paljud uurijad on Tervikliku Kvaliteedijuhtimise rakendamisel välja toonud konflikti kahe süsteemi vahel:

 • dokumentatsioon, kirjeldatud süsteemid, protsessi kontroll - kõik, mis puudutab rutiini praktikat;
 • organisatsiooni kultuur ja kõik selle aspektid, mis puudutatavad motivatsiooni ja võimustamist.

See on vastuolu TQM "pehme" ja "kõva" poole vahel. Põhimõtteline vastuolu seisneb organisatsioonide fokusseerumises protsessidele ning selles, et meeskonnad ja organisatsiooni kultuur tervikuna pole muutusteks piisavalt ette valmistatud.

Organisatsiooni kultuur ja struktuur (kontroll-paindlikus, mehhanistlik-orgaa­niline) mõjutavad TQM rakendamist läbi selle nelja bloki:

 1. Juhtimine. paindliku orientatsiooniga kultuurid on rohkem juhita­vad TQM suhtes kui jäiga võimudistantsi ja struktuuriga organisatsioonid. See eeldab juhtidelt visiooni loomist, poliitika rajamist ja ka vastava praktika loomist
 2. Samuti on töötajate haaratus suurem esimeste organisatsioonide puhul, kuna töötajad kasutavad ise oma intelligentsust otsuste tegemisel. Sama kehtib ka probleemide lahen­damise juure, kus töötajad identifitseerivad ja ka lahendavad probleemid ise ilma juhtimis­hierarhiata.
 3. Keskendumine klientidele. Kontroll-orientatsiooniga ja mehhanistlikes ettevõtetes on fookus suunatud sissepoole ja pööratakse vähem tähelepanu organisatsiooni oma­vahe­lisele sõltuvusele keskkonnast. See aga ei sobi kokku TQM filosoofiaga eesmärgist keskenduda klientide tagasisidele, ületades nii välis- kui siseklientide vajadusi ja ähmastades piire organisatsiooni, varustajate ja klientide vahel,
 4. Jätkuv parendamine. Kontroll-orientatsiooniga ja mehhanistlikud organisatsioonid on keskendunud stabiilsusele, mis suurendab prognoositavust, mis omakorda suurendab kontrollitavust. See aga ei sobi kokku TQM kontseptsiooniga, mis on orienteeritud muutustele läbi õppimise ja töötajate treenimise.

Arvestades neid dimensioone tuleb ettevõttel teha vastav audit.

Esimesed sammud oma ettevõtte analüüsimisel on:

 1. Organisatsiooni kultuuri ja struktuuri diagnostika – esiteks peaks organisatsioon uurima olemasolevaid uskumusi/väärtusi, mis manifesteeruvad organisatsiooni struktuuris. Küsimused, millele organisatsioon peaks vastama on järgmised:
  • Millises ulatuses on otsuste tegemine tsentraliseeritud?
  • Millises ulatuses võivad töötajad teha otsused ise?
 2. Piiritleda tuleb kokkupuutepunkt organisatsiooni kultuuri/struktuuri ja TQM strateegiate vahel. Rahvuskultuuri uurimine võib samuti kaasa aidata organisatsiooni kultuuri ja struktuuri identifitseerimisele. Küsimused, mida tuleb esitada on järgmised:
  • Kas organisatsiooni kliima on toetav TQM jaoks?
  • Kui ei ole, kas saab suunata kultuuri ja struktuuriga?
  • Kui palju muutused maksavad?
  • Milline oleks realistlik aeg muutuste läbiviimiseks?
  • Kas oodatud kasu kaalub üles kulutused?
 3. Määratleda tuleb muutuste sisu, mis peab sisaldama vajadusi. Määratleda tuleb ka seda, kuidas muutused ellu viiakse, ettevõte peab planeerima muutuste struktuuri, kultuuri ja protsessi. Treeningprogrammid peaksid olema kujundatud nii, et need aitavad luua töötajatel uusi väärtusi sel viisil, mis aitab suurendada töötajate haaratust. Need peaksid aitama ka töötajatel toime tulla uute oskustega, mida vajab TQM.
 4. Tuleb otsustada, kuidas muutusi ellu viia. Ettevõte peab identifitseerima need vaja­likud ressursid, mis aitavad muutust ellu viia või tulla toime võimaliku vastu­panuga.

PROGRAMMI TULEMUSEKS ON: Klientide, töötajate, partnerite, ühiskonna ja omanike tasakaalustatud rahulolu, et suurendada organisatsiooni pikaajalise edukuse tõenäosust.

Viimati uuendatud Teisipäev, 02 Märts 2010 00:42