Skip to content

Green color

    Increase font size  Decrease font size  Default font size  Skip to content default color pink color green color red color
Esileht Tasuta õppematerjal Artiklid Supervisiooni-ja coachingu kasutamise praktika
Supervisiooni-ja coachingu kasutamise praktika PDF Prindi Saada link

 

Karin London - superviisor, coach ja koolitaja

 

Organisatsioonid ning nende töötajad puutuvad tihti kokku järgnevate olukordadega:

 • Töö sisu komplitseerumine 
 • Juhtide ja töötajate muutunud nõudmised/soovid
 • Pidevate muutustega seotud raskused

Selle jaoks on hea „abivahend“ – supervisioon ja coaching. Supervisioon on tööga seotud olukordade nõustamine. Võib olla nii individuaalne, grupiviisiline kui ka tervet organisatsiooni hõlmav.

Coachingu ehk juhendamine on tulemustele suunatud vestlus. Coachingu sisuks on üksikisiku, meeskonna ja organisatsiooni professionaalse  käitumise eesmärgistamine, süstemaatiline peegeldamine,  tagasisidestamine, hindamine ja väärtustamine. Protsess sisaldab samuti muutuste planeerimist ja elluviimise toetamist.

Supervisiooni ja coachingu tulemusteks on professionaalse pädevuse/ kompetentsuse suurenemine, koostöö ja meeskonnatöö paranemine, töökorralduse ja juhtimiskvaliteedi parandamine, organisatsiooni eesmärkide tõhus saavutamine ning probleemide konstruktiivne lahendamine.

Nii supervsioon kui ka coaching ei ole koolitus ja ei ole ka teraapia. Kui teraapia on töö liigutakse pigem inimese „meele arengu“ valdkondadess, siis supervisioonis ja coachingus tegeletakse tööga seotud juhtumite, juhtimis- ja koostöö teemadega  ning sellega seotud enda isksuslike küsimustega.

 

Supervsiooni ja coachingu „näidustused“:

 • Ametiroll ja funktsioon
 • Ametialaste ülesannete peegeldamine
 • Professionaalsete suhete loomine meeskonnas
 • Töö organisatsiooni eesmärkide saavutamisega
 • Professionaalse kompetentsuse suurenemine
 • Kolleegide, klientide ja juhtidevahelise suhtlemise ja koostöö parendamine
 • Organisatsiooni eesmärkide efektiivsem  ja kiirem saavutamine
 • Probleemide konstruktiivsem lahendamine
 • Juhtimise kvaliteedi paranemine jne

Supervision ja coaching transformeerivad tööelu kvaliteeti. Transformatsiooni mõiste tähendab sügavat õppimist ja muutust. Koolitus on oma olemuselt  suunatud millegi teadasaamisele või mingi oskuse äraõppimisele ja  protsess  on (paha)tihti üles ehitatud “ülevalt alla” ehk teisisõnu – on olemas keegi  “asjatundja”, kes teab, milline on “õige reaalsus” ja tema jagab siis oma teadmist selle kohta edasi vähemteadjatele. See pole mitte koostekitatud reaasus vaid jagatud reaasus. Ehk on 2 põhimõtet:

 

 

UTOOPIA PÕHIMÕTE                                                     REALITEEDI PÕHIMÕTE

Tõelisus on antud                                                                  Tõelisusel pole piire

                                                                                              Reaalsus luuakse koos

  

Kui võhik ei tea, siis küsib asjatundjalt, kui see ei tea, küsib nn. suuremalt asjatundjalt lähtudes sellest, et asjatundjal on parem tõelisus – kuni tõelise asjatundjani välja, kellel on tõeline tõelisus. Siin kirjeldatu on tüüpiline organisatsioonides (ehk ka mujal) , kus pidevalt luuakse niisugust tõelisust, mis kuulub 1-le või käputäiele inimestele, mitte ei looda seda meeskonna kontekstis - kõik koos. Sellel on muidugi omad põhjused. Siinkirjutaja kogemuse järgi ei kasutata koos tõelisuse loomist järgmistel põhjustel:

 • Hirm selle ees, et äkki töötajad toodavad organisatsiooni arenguks kõlbmatuid ideid
 • Usaldamatus – parem ise eesmärgid ja strateegiad välja töötada ja siis hiljem töötajatele “maha müüa”
 • Hirm “avatud ruumi “ees
 • Maskuliinsed väärtused ja kultuur- otsustamine ülevalt alla, individualism ja jõulisus
 • Uskumus “mina tean paremini”

Supervisiooni- ja coachingu protsessi teebki nii tulemuslikuks õppivast organisatsioonist tuttav mõiste „meeskondlik õppimine“ ehk nn. tõelisus luuakse kõik koos.

                                 Uus reaalsus - Visioon, tegevusplaanid - Meeskond+juhtkond

 

Millist kasu saavad juhid ja kogu organisatsioon supervisioonist ja coachingust?

 • Supervisioon aitab oluliselt parendada sisemist infovahetust
 • Inimestel tekib parem ülevaade kolleegide tööülesannetest ja eesmärkidest
 • Hea sisemine infovahetus ennetab probleemide kuhjumist juhi kätte
 • Mitmed igapäevaprobleemid lahendatakse töörühmade tasandil
 • Juhil jääb rohkem aega organisatsiooni tervikpildi ja arengusuundade planeerimiseks
 • Töötajad muutuvad initsiatiivikateks ja iseseisvateks ning hoomavad tervikut
 • Töötajad pingutavad enda valitud eesmärkide nimel
 • Organisatsioonil läheb tarvis vähem juhte
 • Töötajate meeskonnatunnetus ja eesmärgilähedus hoiab kõrgel ka organisatsiooni üldist positiivset meelestatust
 • Vastutuse jagamine ühelt inimeselt (juhilt) mitmele töötajale

Organisatsiooni supervisiooni kirjelduseks käesolevas artiklis kasutab autor protsessi, mis toimus avikus sektoris ajavahemikus 08.2010 – 02.2011. Kokku 19 gruppi. Osalejaid ca 400.

Kogu protsess algas tippjuhtkonna intervjuudega, mille eesmärgiks oli kaardistada organisastiooni ressursid ja arengukohad. Seejärel toimus supervisioonipäev tippjuhtkonnale, kus töötati välja organisatsioonile uus kontseptsioon. Näiteid päeva eesmärkidest:

 • Sõnastada, mis on meie organisatsiooni kõige suuremad arengukohad ja nende teadvustamine;
 • Lahendused probleemidele
 • Üksteise parem tundmine
 • Sõnastada ühine suund edasiseks
 • Nipid üksteise toetamiseks
 • Saada teada teiste nägemus enda lähitulevikust
 • Positiivne suhtumine ja suhtlemine
 • Osakondade vaheline sidusus

Sellele kontseptsioonile tugines edasi kogu supervisiooni-  ja coachingu protsess. Peamiseks eesmärgiks kujunes osakondadesisene ja osakondade -vaheline koostöö tugevdamine. Sarnane päev toimus kõikidele osakondadele.

Protsessi tulemuseks oli:

1.  Keskastme juhtide supervisiooni tulemuseks oli omavahelise uue info liikumissüsteemi väljatöötamine, mida hakati ka koheselt rakendama. Sõltuvalt juhist viidi see ka sisse osakondadesse. Tegeleti omavahelise koostöö tõhustamisega.

2. Osakondadesisesel supervisioonil analüüsiti osakonna resursse, eesmärke ja otsiti konkreetseid lahendusi, jagati ülesandeid, vastutusi, tehti ajagraafik ülesannete täitmiseks.

Kokkuvõtteks: organisatsiooni supervisioon ja caoaching on erakordselt sügav protsess, mille käigus on võimalik saada väga lühikese ajaga väga suuri tulemusi. Tulemuseks on, et tihtipeale "hakkab kergem" nii emotsionaalselt, vaimselt kui ka majanduslikult. Ja tulemuseks on ka see, et lihtsalt on toredam tööl käija ja kirkam elada. 

 

 

Viimati uuendatud Pühapäev, 13 Oktoober 2013 16:48