KOVISIOONI ÕPE

Kovisioon on kliendijuhtumite struktureeritud käsitlemine kolleegide või juhtumit ühendavate spetsialistide grupis. Kovisiooni viib läbi kovisiooni juhendaja, kes on vastavate oskustega kollektiivi poolt volitatud töötaja. Kovisioonigrupp toimub kokkulepitud regulaarsusega ja selle eesmärgiks on leida keerulistele kliendijutumitele toimivaid lahendusi. Struktureeritud  meetodid aitavad fookuses hoida juhtumid ja professionaalsed oskused, mitte tegeleda omavaheliste suhete, hoiakute, üldiste arenguküsimuste jm sellisega, mille jaoks saab korraldada eraldi koosolekuid.

Koolituse eesmärgiks on: koolitada ühest organisatsioonist või eriala ühendusest välja inimesed, kes oskavad juhendada kovisiooni gruppe oma valdkonnapõhiste juhtumite lahendamiseks.

Sihtgrupiks on professionaalid, kes töötavad organisatsioonides (tervishoid, haridus, sotsiaal- või ärivaldvaldkond), kus igapäevatööga seotud kliendijuhtumid nõuavad tihti kiiret kollegiaalse juhendamise süsteemseid oskusi  väljastpoolt superviisorit vm spetsialisti kaasamata.

Kovisioon ja kovisiooni õpe
Joonis 6. K. London 2014

Koolituse läbivateks lähenemisviisideks on …. meetodid, mida kombineeritakse teiste tehnikate ja mudelitega.

Programmi läbimise tulemusena osaleja:

 • mõistab kovisiooni põhimõtteid ja selle kasutamist vaimse tervise hoidjana süsteemis;
 • teab erinevaid juhtumipõhiseid supervisiooni mudeleid ning oskab neid rakendada;
 • oskab juhendada kovisiooni gruppe  ja kovisooni sessiooni;
 • teab kriisisekkumise võtteid.

Kursus koosneb omavahel loogiliselt seotud päevadest või moodulitest ja teemad on järgnevad:

 1. Kovisiooni läbiviimise  põhimõtted, kovisiooni juhendaja kompetentsimudel, kovisiooni  süsteemi  loomine oma   organisatsiooni  jaoks. Struktureeritud
 2. Kovisiooni sessiooni juhendamine ja meeskonna juhendamine. Struktureeritud mudel, kui juhtumil on palju omanikke.
 3. Keerulise juhtumi paigutusmeetod kovisioonis ja  struktureeritud paarismudel.
 4. Isiksuse baasstruktuurid. Kriiside ja akuutsete ning kriisijuhtumite juhendamine.
 5. Kovisiooni juhendaja isiksuslik areng.
 6. „Konteiner“ mudeli ja 6-mütsi mudeli kasutamine emotsionaalselt laetud olukordades. Süsteemne mudel ja  struktureeritud kolmikmudel.
 7. Kovisiooni juhendamise  praktiline demonstreerimine, supervisioon ja kokkuvõtete tegemine.

Kursuse käigus kasutatavad õppemeetodid on: loengud, grupitööd, arutelud, rollimängud, projektitööd, üksteise juhendamine, supervisioon. Koolitustel antavad ülesanded on praktilise suunitlusega.

Kolm peamist positiivset muutust, mis kovisoonide läbiviimisega kaasnevad organisatsiooni kultuuris:

 • koosolekud lühenevad ja aega tekib juurde;
 • kohvinurgas lõpevad kurtmised klienditöö raskuste üle;
 • kliendilugude ühisarutelud  annavad võimaluse hädavajalikuks jagamiseks ning tunde, et tehakse head tööd, isegi siis, kui juhtum on niiöelda “lootusetu”.
Kovisioon
Joonis 7. K. London 2018